mede handelend onder de naam

Distillation Supplies 

Inschrijvingsnummer KvK: 77969022

 

1. Definities

1.1 Distillation Supplies: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.2 Afnemer: natuurlijke personen, rechtspersonen en personen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep, die wederpartij zijn bij offertes, mededelingen en overeenkomsten (die veelal door Distillation Supplies worden vastgelegd in de vorm van opdrachtbevestigingen).

1.3 Overeenkomst: de contractuele verhouding waarbij Distillation Supplies zaken levert, diensten verricht, opdrachten uitvoert of werken tot stand brengt.

 

2. De Overeenkomst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele overige contractuele verhoudingen waar Distillation Supplies partij bij is, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van afnemer naar andere algemene voorwaarden.

2.2 Alle door Distillation Supplies gedane offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende twee weken na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door Distillation Supplies.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Distillation Supplies de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of op het moment dat Distillation Supplies, zonder voorafgaande schriftelijke aanvaarding, met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

2.4 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een offerte of anderszins door Distillation Supplies verstrekte gegevens. Er is pas sprake van een voor Distillation Supplies bindende rechtsverhouding op het moment dat de Overeenkomst, al dan niet schriftelijk, is gesloten.

2.5 In het geval dat voor te verrichten werkzaamheden geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de door Distillation Supplies te verzenden factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van Distillation Supplies is dien aangaande beslissend.

2.6 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Distillation Supplies binden Distillation Supplies slechts indien deze wijzigingen schriftelijk door Distillation Supplies zijn bevestigd.

 

3. Levering en levertijd

3.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering door middel van afgifte aan Afnemer vanaf de bedrijfsruimte van Distillation Supplies (Burgemeester Smitweg 35 te Hazerswoude Dorp)

3.2 Indien partijen zijn overeengekomen dat Distillation Supplies de te leveren zaken zal afleveren op een nader met de Afnemer overeen te komen locatie, vindt levering plaats op het moment dat de zaken de bedrijfsruimte van Distillation Supplies verlaten en gaat de risico vanaf dat moment op Afnemer over. De wijze van transport of verzending gebeurt voor rekening en risico van Afnemer zonder dat Distillation Supplies hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

3.3 Op het moment van levering gaat het risico van de te leveren zaken op Afnemer over.

3.4 Afnemer is verplicht de te leveren zaken direct bij (af)levering op eventuele gebreken of beschadigingen te controleren.

3.5 Eventuele gebreken of beschadigingen van de te leveren zaken die bij (af)levering aanwezig zijn dient Afnemer direct na de controle tijdens de (af)levering te (laten) melden op de aflever bon, de factuur en/of een ander document, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

3.6 Indien blijkt dat Afnemer facturen van Distillation Supplies nog onbetaald heeft gelaten en de betalingstermijn van die facturen reeds is verstreken, is Distillation Supplies gerechtigd de levering uit te stellen tot het moment waarop alle facturen waarvan de betalingstermijn zijn verstreken zijn voldaan.

3.7 De door Distillation Supplies genoemde levertijd is een indicatieve levertijd waar Distillation Supplies in redelijkheid van kan afwijken. Indien er naar de mening van Afnemer alsnog sprake is van een niet-tijdige levering, dient Afnemer Distillation Supplies in gebreke te stellen, waarbij een termijn van minimaal vier weken na ingebrekestelling redelijk zal zijn.

3.8 Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

3.9 Indien er geen levertijd is overeengekomen, geldt een termijn van zes weken na opdrachtbevestiging. In geval van overschrijding van deze levertijd dient Afnemer Distillation Supplies in gebreke te stellen, waarbij een termijn van minimaal vier weken na ingebrekestelling redelijk zal zijn.

3.10 Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door Afnemer zijn afgenomen, staan de zaken voor rekening en risico van Afnemer bij Distillation Supplies opgeslagen. Na een periode van vier weken is Distillation Supplies gerechtigd deze zaken (onderhands) te verkopen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Indien Distillation Supplies overgaat tot (onderhandse) verkoop, zullen de hiermee gepaard gaande kosten en het verschil tussen de factuurwaarde en de verkoopopbrengst voor rekening van Afnemer komen, onverminderd de overige rechten van Distillation Supplies.

3.11 Afnemer is verplicht vanaf overschrijding van de overeengekomen of anderszins geldende leverdatum de opslagkosten te betalen volgens het bij Distillation Supplies gebruikelijke tarief.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Distillation Supplies behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde zaken, tot het moment waarop Afnemer de verplichtingen uit alle met Distillation Supplies gesloten Overeenkomsten is nagekomen, zover deze verplichtingen betreffen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Distillation Supplies te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot door Distillation Supplies te leveren diensten;

– eventuele vorderingen die voortvloeien uit niet-nakoming door Afnemer van een Overeenkomst.

4.2 Zolang de eigendom van de te leveren zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

4.3 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Distillation Supplies te bewaren en op voldoende wijze te verzekeren.

4.4 Onverminderd de overige aan Distillation Supplies toekomende rechten, is zij gerechtigd om indien Afnemer in gebreke is met zijn (betalings)verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud en nog bij Afnemer aanwezige zaken terug te nemen zonder dat Distillation Supplies verplicht is tot vergoeding van enige schade.

4.5.  Afnemer is verplicht Distillation Supplies onverwijld te informeren indien derden beslag leggen op  zaken die eigendom van Distillation Supplies zijn of anderszins aanspraken op deze zaken stellen te hebben. Afnemer is bovendien verplicht deze derden onverwijld van het eigendomsrecht van Distillation Supplies op de hoogte te stellen.

 

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle door Distillation Supplies en Afnemer overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verzekerings-, opslag en vervoerskosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

5.2 Tenzij anders vermeld, worden offertes gedaan en Overeenkomsten gesloten onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien kostprijsfactoren na het tot stand komen van de Overeenkomst worden verhoogd en dit niet goed kon worden voorzien, is Distillation Supplies gerechtigd deze hogere kosten aan Afnemer door te berekenen.

5.3 Onverminderd het recht van Distillation Supplies om een aanbetaling te bedingen, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders staat vermeld.

5.4 Distillation Supplies kan de kosten die gepaard gaan met een betaling door Afnemer aan Distillation Supplies doorberekenen aan Afnemer.

5.5 Bij weigering te betalen of op eerste verzoek van Distillation Supplies zekerheid te stellen, is Distillation Supplies, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

5.6 Indien er sprake is van meer dan één Afnemer, zijn alle Afnemers hoofdelijk aansprakelijk jegens Distillation Supplies.

5.7 Indien door aan Afnemer toe te rekenen omstandigheden geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven binnen de overeengekomen termijn leidt dit niet tot opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer.

5.8 Indien hij niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is Afnemer na het verstrijken van deze termijn in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is. Afnemer zal vanaf de datum waarop het openstaande bedrag opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling rente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

5.9 Indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan dient hij buitengerechtelijke incassokosten aan Distillation Supplies te vergoeden, die worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.

5.10 Tot het moment waarop Afnemer aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan is Distillation Supplies gerechtigd haar retentierecht uit te oefenen ten aanzien van alle zaken die Afnemer ter reparatie of ter bewerking aan Distillation Supplies heeft afgegeven.

5.11 Klachten over aan Afnemer verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na verzenddatum schriftelijk bij Distillation Supplies te worden gemeld.

 

6. Recht van reclame

6.1 Reclamering over gebreken, niet zijnde de gebreken zoals bedoeld in artikel 3.5, moeten binnen veertien dagen nadat Afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren schriftelijk worden ingediend Distillation Supplies. Indien Afnemer het gebrek redelijkerwijs pas nadien heeft kunnen ontdekken, dient Afnemer het gebrek binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek te hebben gemeld.

6.2 Indien Afnemer een eventueel gebrek niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn heeft gemeld, kan hij op dat gebrek geen beroep meer doen.

6.3 Geen klacht wordt aanvaard over geleverde zaken, die wel aan de kwaliteiten voldoen, maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor Afnemer deze wenst te gebruiken.

6.4 Indien de reclamering door Distillation Supplies gegrond wordt bevonden, zullen de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn beperkt tot ofwel creditering van het aankoopbedrag, ofwel herstel of vervanging van de geleverde zaken, naar keuze van Distillation Supplies. Verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

6.5 Het geleverde kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Distillation Supplies worden geretourneerd en de verzending dient franco te gebeuren.

6.6 Klachten ontheffen Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Distillation Supplies.

 

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot ontwerpen, het modellen, auteursrechten en de wijze van vervaardiging van de door Distillation Supplies verkochte zaken en het merk waaronder deze in het verkeer zijn gebracht berusten bij Distillation Supplies voor zover deze niet aan derden toebehoren. Het is niet toegestaan de door of via Distillation Supplies verkochte zaken na te bootsen of de wijze van vervaardiging na te volgen of aan derden bekend te maken.

7.2 Afnemer vrijwaart Distillation Supplies voor alle vorderingen van derden die ten laste van Distillation Supplies kunnen komen als gevolg van de schending van (intellectuele eigendoms)rechten waaronder begrepen auteurs-, merk-, octrooi- en licentierechten als gevolg van gegevens, documenten of modellen die door of ten behoeve van Afnemer aan Distillation Supplies zijn verstrekt voor de uitvoering van de door Afnemer verstrekte opdrachten.

 

8. Overmacht

8.1 Indien Distillation Supplies ten gevolge van overmacht wordt gehinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Distillation Supplies het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Distillation Supplies tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

8.2 Indien Distillation Supplies door overmacht of enige andere onvoorziene omstandigheid wordt vertraagd in de uitvoering van de overeenkomst, dan is Distillation Supplies niet aansprakelijk voor de als gevolg daarvan bij Afnemer ontstane schade. Distillation Supplies zal in dergelijke gevallen worden geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan door de prestatie alsnog te verrichten zodra de overmachtssituatie is komen te vervallen.

 

9. Beëindiging

9.1 Indien Afnemer a) niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de met Distillation Supplies gesloten Overeenkomst, b) zijn activiteiten staakt, c)in staat van faillissement is verklaard, d) er ten aanzien van hem surseance van betaling is verleend of e) de Wettelijke Schuldsaneringsregeling natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, wordt hij geacht direct in verzuim te zijn.

9.2 Onverminderd haar overige rechten, is Distillation Supplies in de in lid 1 van dit artikel genoemde situaties gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Distillation Supplies, uit welke hoofde dan ook, is altijd beperkt tot de restitutie of kosteloze vervanging of reparatie zoals bedoeld in artikel 6.4.

10.2 Voor zover Distillation Supplies op enige wijze aansprakelijk mocht zijn, strekt deze aansprakelijkheid niet verder dan het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

10.3 Aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte schade ontstaan door enige (toerekenbare) tekortkoming door Distillation Supplies wordt volledig uitgesloten.

10.4 Distillation Supplies is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden en schade die optreedt aan of ten gevolge van door derden geleverde zaken. Afnemer vrijwaart Distillation Supplies tegen alle aanspraken van derden.

10.5 Het vorderingsrecht op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt twaalf maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval twintig maanden nadat der schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Ten aanzien van alle geschillen over of in verband met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, is slechts de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd.